Implementarea politicilor de mediu ale UE de către administraţia locală - 2009

 

Implementarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene de către administraţia locală

2009

În anul 2009, Institutul European din România a organizat cea de-a doua ediţie a programului de formare “Implementarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene de către administraţia locală”. De asemenea, ca răspuns al nevoii de formare a specialiştilor din domeniul protecţiei mediului, în perioada 25-29 mai 2009 a avut loc o sesiune subvenţionată, ca parte a unui program de formare pilot dezvoltat pe aceeaşi temă. Ambele sesiuni au fost concepute în conformitate cu rezultatele analizei de nevoi de formare ale administraţiei publice elaborată la finalul anului 2007.

Actualitatea şi relevanţa problemelor de mediu existente atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional şi comunitar nu pot fi ignorate. Odată cu dobândirea calităţii de stat membru al Uniunii Europene, România şi-a asumat o serie de obligaţii care includ, printre altele, şi măsuri menite să coordoneze strategiile europene de protecţie a mediului. În acest sens, Comisia Europeană a luat deja poziţie lansând procedura de încălcare a dreptului comunitar la adresa României pentru prezenţa unor depozitele de deşeuri neconforme cu standardele europene. Apare astfel riscul unor sancţiuni, inclusiv amenzi la adresa autorităţilor române. Există însă şi oportunităţi în acest domeniu care nu au fost încă fructificate. De aceea, în contextul atenţiei sporite acordate problemelor de mediu, prezentarea succintă a principalelor instrumente europene folosite în protecţia mediului reprezintă o temă de reală utilitate pentru membrii administraţiei publice implicaţi în domeniu.

Mai mult decât atât, dat fiind că politica de mediu a UE încearcă să confrunte provocări actuale precum schimbarea climatică, asigurarea energiei din exploatarea unor surse ecologice şi stabile din punct de vedere geopolitic, cunoaşterea principalelor coordonate de acţiune din domeniu devine esenţială pentru implementarea lor la nivel naţional şi local şi pentru utilizarea la potenţial maxim a beneficiilor care decurg din statutul de stat membru al Uniunii Europene.

 

Beneficiari


Programul de formare pilot “Implementarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene de către administraţia locală” a reunit un număr total de 42 de participanţi. Instituţiile care, ca răspuns la invitaţiile de participare lansate de IER, au avut cei mai mulţi reprezentanţi au fost cele ale administraţiei publice centrale şi locale, precum:  Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Primăria Municipiului Bucureşti, Consiliul Judeţean Argeş, Consiliul Judeţean Botoşani,  Consiliul Judeţean Călăraşi, Consiliul Judeţean Cluj, Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Consiliul Judeţean Giurgiu, Consiliul Judeţean Ialomiţa, Consiliul Judeţean Mureş, Consiliul Judeţean Prahova, Consiliul Judeţean Suceava, Consiliul Judeţean Teleorman. De asemenea, trebuie menţionată şi prezenţa unui grup de trei studenţi ai Universităţii Politehnice din Bucureşti.

 

În ceea ce priveşte cea de-a doua ediţie a programului de formare “Implementarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene de către administraţia locală”, aceasta a întrunit un număr de 12 beneficiari,  în majoritatea lor reprezentanţi ai administraţiei publice locale. Printre instituţiile reprezentate s-au numărat: Consiliul Judeţean Buzău, Consiliul Judeţean Iflov, Consiliul Judeţean Hunedoara, Primaria Municipiului Moinesti, Primaria Mogosoaia.

Din punctul de vedere al funcţiilor  deţinute,  majoritatea participanţilor la programul de formare “Politica de mediu a Uniunii Europene” ocupă poziţiile de consilieri sau experţi.

Obiective

“Implementarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene de către administraţia locală” este un program de formare organizat cu scopul de a familiariza cursanţii cu principalele elemente de legislaţie europeană din domeniul protecţiei mediului. De asemenea, cursul îşi propune să le introducă participanţilor conceptul de dezvoltare durabilă şi să le ofere instrumentele teoretice necesare aplicării la nivel naţional a politicilor comunitare de mediu.

În urma participării la a  programul de formare “Implementarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene de către administraţia locală”, cursanţii au dobândit următoarele competenţe generale:

- capacitatea de înţelegere a principalelor trăsături ale politicii comunitare de mediu şi  a conceptului de integrare a politicii de mediu

- abilitatea de utilizare a termenilor specifici actualei politici de mediu a UE

-capacitatea de înţelegere a efectelor politicii comunitare asupra legislaţiei naţionale din domeniul protecţiei mediului

 

Perioadele de desfăşuare


Programul pilot “Implementarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene de către administraţia locală” a fost organizat în perioada  25-29 mai 2009, iar cea de-a doua ediţie a  programului de formare “Implementarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene de către administraţia locală” a avut loc în perioada 21-25 septembrie 2009. În ambele cazuri, cursurile s-au desfăşurat pe parcursul mai multor sesiuni de formare.

 

Detalii privind programul şi metoda de lucru

 

Pentru a răspunde în mod obiectiv nevoilor de formare ale participanţilor şi ca urmare a analizei nevoilor de formare în domeniul protecţiei mediului la nivelul administraţiei publice locale începută la sfârşitul anului 2008, in anul 2009 programul de formare “Implementarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene de către administraţia locală” a fost conceput sub forma a trei module distincte: 1. Legislaţia europeană de mediu. Instrumentele şi instituţiile implicate în realizarea politicii europene de mediu 2. Managementul deşeurilor; Conştientizarea populaţiei; 3 Poluarea şi tratarea apelor

 

Temele tratate pe parcursul celor trei module, au inclus:

- Acquis-ul comunitar şi acquis-ul de mediu.

- Politica de mediu la nivelul UE şi la nivel naţional.

-Programele de acţiune ale UE în domeniul mediului

- Politica nationala în domeniul

- Instituţii şi instrumente de mediu

- Dezvoltare durabilă: concepe; programe de acţiune şi strategii; indicatori

- Sisteme de colectare a deşeurilor

-Valorificarea materială a deşeurilor

-Deşeuri: legislaţie naţională; clasificare şi ierarhizare; compoziţie; caracteristici

-Principiile şi costurile gestionării deşeurilor

- Apele de suprafaţă. Clasificare. Caracterizare.

- Calitatea apei: factori; indicatori; standarde de calitate

- Poluarea apelor de suprafaţă

- Epurarea apelor uzate: scop, principii tehnologice

 

Modulele programului de formare “Implementarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene de către administraţia locală” au fost susţiute de către doamnele profesoare Cristina Costache, Cristina Sorana Ionescu,  şi Rodica Stănescu -  lider de proiect.

-  Prof. dr. ing. Rodica Stănescu  este cadru didactic al Univesităţii Politehnice Bucureşti din Bucureşti şi specialist în managementul de mediu cu o bogată experienţă în formare şi în domeniul chimiei materialelor aplicată în protecţia mediului. Formarea academică în domeniul managementului de mediu a doamnei Stănescu include cursuri şi programe academice desfăşurate în Croaţia, Suedia, Germania, Portugalia şi Italia. Expertiza sa a fost acumulată şi prin colaborarea la programe Phare, Tempus sau Matra (sponsorizate de guvernul olandez), dar şi din participarea în calitate de lector la cursuri şi conferinţe în Italia, Statele Unite sau Japonia.

-  Conf.dr.ing. Cristina Sorana Ionescu este cadru didactic la Facultatea de Energetică din cadrul UPB şi are o experienţă didactică îndelungată şi competenţe în managementul proiectelor ca urmare a participării în numeroase proiecte de anvergură naţională şi internaţională. Ariile de expertiză includ dezvoltarea durabilă, gestiunea apelor urbane, politica şi legislaţia europeană a mediului.

 Prof. dr. ing. Cristina Costache din cadrul Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din UPB, este un specialist în domeniul protecţiei mediului şi a participat în nenumărate proiecte de cercetare. Ariile predilecte includ tratarea şi epurarea apelor, protecţia calităţii solului, tehnologia îngrăşămintelor minerale.

Din punctul de vedere al metodelor de formare au fost utilizate prelegerea, sesiunile de întrebări şi răspunsuri, dar şi implicarea activă şi impulsionarea lucrului în echipă prin folosirea unor instrumente precum analiza SWOT sau prezentarea în grup a ciclului de viaţă a unui produs.

 Impresiile participanţilor

La finalul sesiunilor, paticipanţii la programul de formare “Implementarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene de către administraţia locală” au fost implicaţi în evaluarea cursului. Aceasta s-a realizat prin completarea, cu titlu de anonimat, a unui  formular care a inclus atât întrebări în care se acordă calificative pentru nivelul general al cursului şi al modulelor, cât şi întrebări deschise legate de cele mai utile, respectiv redundante trei probleme tratate pe parcursul celor două zile ale cursului. De asemenea, prin întrebările deschise  au fost solicitate şi sugestii şi comentarii adiţionale.

 

Evaluarea programului de pilot “Politica de mediu a Uniunii Europene” a relevat, în medie, un grad ridicat de satisfacţie a aşteptărilor paricipanţilor, având în vedere că 52% dintre beneficiari au apreciat cursul drept excelent şi 48% i-au acordat calificativul foarte bine.

Printre lucrurile cele mai folositoare identificate de cursanţi se numără: abordarea unitară a politicii de mediu şi a instrumentelor legale şi financiare din domeniu protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, clarificarea termenilor existenţi în limbajul de mediu.

Printre impresiile cursanţilor se numără şi : 

-  foarte bine, instructiv, interesant

-  cursul a fost foarte bine realizat, structurat şi prezentat în mod logic. Informaţiile au fost utile şi accesibile pentru orice nivel.

-  modulul a fost interesant, a fost prezentat într-o manieră interactivă, doamnele profesor comunicând cu participanţii. Modulele au fost foarte bine structurate, astfel încât au fost transmise foarte multe informaţii.

-  cursul a fost interesant. Unele teme necesitau o prezentare mai detaliată. Consider că temele abordate în prima zi ar fi fost util să fie mai detaliate şi să li se afi alocat o perioadă de timp mai mare. Exerciţiul de realizare a unei politici de mediu s-a dovedit anevoios, sarcina şi modalitatea de întocmire a unei politici nefiind clare

-  foarte profesional, obiectiv

În ciuda evaluării generale foarte bune, majoritatea participanţilor la programul de formare “Implementarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene de către administraţia locală”  au subliniat necesitatea alocării unei perioade de timp mai extinsă acestui curs, astfel încât să poată fi tratate mai in detaliu elemente legate de legislaţia de mediu si de posibilităţile de finanţare prin fonduri nerambursabile.

 

Organizatori 

Programul “Implementarea politicilor de mediu ale Uniunii Europene de către administraţia localăe”  a fost organizat de Institutul European din România la sediu său din Bucureşti, bdul Regina Elisabeta nr.7-9 în sala de conferinţe. 

Coordonatorul acestui program a fost Diana Achimescu, diana.achimescu @ier.ro

 

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus