Întrebări frecvente

 
Răspunsuri la întrebări frecvente
 


Ce este acquis-ul comunitar?

Ce este numărul Celex?

Care este versiunea oficială a traducerilor care fac parte din acquis-ul comunitar?

Unde se publică traducerile oficiale ale actelor care fac parte din acquis-ul comunitar?

De unde se pot procura Jurnalele Oficiale ale Uniunii Europene?

Ce este transpunerea?

Care sunt tipurile de acţiuni ce pot fi formulate în faţa unei instanţe comunitare?

Ce este o intrare?

Care sunt cele mai relevante baze de date ale Uniunii Europene?

 

Ce este acquis-ul comunitar?

Acquis-ul comunitar reprezintă ansamblul de drepturi şi obligaţii comune ce se aplică tuturor statelor membre.

Acesta include:

• conţinutul, principiile şi obiectivele politice ale tratatelor de instituire a Comunităţilor Europene, precum şi ale tuturor acordurilor care le-au modificat în timp, inclusiv tratatele privind aderarea noilor membri;

• actele cu putere obligatorie adoptate pentru punerea în aplicare a tratatelor (directive, regulamente, decizii);

• recomandările şi avizele adoptate de instituţiile Uniunii Europene;

• celelalte acte adoptate de instituţiile Uniunii Europene (declaraţii, rezoluţii, decizii-cadru etc.);

• acţiunile comune, poziţiile comune, convenţiile semnate, rezoluţiile, declaraţiile şi alte acte adoptate cu privire la Politica externă şi de securitate comună;

• acţiunile comune, poziţiile comune, convenţiile semnate, rezoluţiile, declaraţiile şi alte acte adoptate cu privire la justiţie şi afaceri interne;

• acordurile internaţionale încheiate de Comunităţi şi cele încheiate de statele membre ale UE cu privire la activitatea acesteia din urmă;

• jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene.

(A se vedea Ghidul stilistic.)

 

Ce este numărul Celex ?

Numărul de referinţă CELEX (Communitatis Europaeae Lex) este identificatorul unic al unui act comunitar şi reprezintă o combinaţie de cifre şi litere în care poziţia fiecărui element are un înţeles specific. Numărul CELEX se menţionează înaintea titlului actului (în bazele de date CCVista, EUR-Lex şi Progress Editor, dar şi în Repertoriul legislaţiei comunitare în vigoare).

Numărul CELEX este format din următoarele elemente:

a) Codul sectorului din care face parte actul respectiv, reprezentat printr-o cifră;

Convenţional, prima cifră a numărului de referinţă CELEX indică:

1 Tratatele de instituire a Comunităţilor Europene şi tratatele care le modifică sau le completează;
2 Legislaţia care decurge din relaţiile externe ale Uniunii Europene sau ale statelor membre (când relaţiile externe ale acestora au legătură cele ale UE);
3 Legislaţia secundară;
4 Legislaţia complementară (decizii ale reprezentanţilor statelor membre întruniţi în Consiliu, convenţii internaţionale încheiate între statele membre în conformitate cu dispoziţiile tratatelor etc.);
5 Avizele, rezoluţiile, poziţiile comune, proiectele legislative ale instituţiilor comunitare;
6 Jurisprudenţa CJCE;
7 Dispoziţiile naţionale de transpunere a directivelor comunitare;
9 Întrebările adresate Parlamentului European;
0 Actele consolidate (acte neoficiale care reunesc în acelaşi text actul de bază împreună cu toate amendamentele şi rectificările. Se publică în seria C a Jurnalului Oficial şi sunt folosite doar ca instrumente de lucru.)

b) Anul format din patru cifre: în cazul legislaţiei primare şi secundare, anul de publicare a actului; în cazul jurisprudenţei, anul în care s-a introdus acţiunea;

c) Tipul actului, reprezentat printr-o literă. Convenţional, fiecare literă indică un anumit tip de act;

d) Indicativul numărului actului comunitar, care trebuie să cuprindă întotdeauna patru cifre. În cazul în care numărul actului este alcătuit din mai puţin de patru cifre, acesta este precedat de zerouri pentru a forma un grup de patru cifre.

În legislaţia secundară, în cadrul numărului CELEX sunt folosite următoarele litere pentru
a identifica diferite tipuri de acte:

R - regulamente
L - directive
D - decizii şi decizii sui generis
S - decizii de interes general CECO
E - poziţii comune, acţiuni comune şi strategii comune PESC
F - poziţii comune şi decizii-cadru JAI
M - neobiecţiune la o concentrare notificată
J - neobiecţiune la o societate mixtă notificată
B - buget
K - recomandări CECO
O - orientări BCE
H - recomandări
A - avize
G - rezoluţii
C - declaraţii
Q - regulamente de procedură şi acorduri interinstituţionale
X - alte acte

În jurisprudenţă, în cadrul numărului CELEX sunt folosite următoarele litere pentru a identifica diferite tipuri de acte:

A - hotărâri ale Tribunalului de Primă Instanţă
J - hotărâri ale CJCE
O - ordonanţe
V - avize ale CJCE

În continuare, prezentăm două exemple reprezentative de formare a numărului CELEX:

• Numărul CELEX al Directivei 2000/31/CE a Parlamentului European şi a Consiliului este 32000L0031, unde

- prima cifră 3 indică numărul codului sectorului documentar CELEX, în cazul de faţă, sectorul legislaţiei secundare;
- 2000 indică anul de adoptare a actului;
- litera L indică tipul actului, în cazul de faţă, directivă;
- 0031 este indicativul numărului actului comunitar, şi anume directiva numărul 31.

• Numărul CELEX al hotărârii CJCE în cauza C-6/90 este 61990J0006, unde

- prima cifră 6 indică numărul codului sectorului documentar CELEX, în cazul de faţă, sectorul jurisprudenţei;
- 1990 indică anul în care s-a introdus acţiunea;
- litera J indică tipul actului, în cazul de faţă, hotârâre a CJCE;
- 0006 este indicativul numărului cauzei.

(A se vedea Ghidul stilistic.)

 

Care este versiunea oficială a traducerilor care fac parte din acquis-ul comunitar?

Toate limbile oficiale ale UE au forţă juridică egală. Versiunea oficială a actelor care fac parte din acquis-ul comunitar este cea publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. După ce Institutul European din România, prin Direcţia Coordonare Traduceri, încarcă în baza de date CCVista (http://ccvista.taiex.be/) actele traduse şi revizuite din punct de vedere lingvistic şi juridic, acestea sunt finalizate de către juriştii lingvişti români din cadrul Parlamentului European, Consiliului Uniunii Europene şi Comisiei Europene. De asemenea, actele sunt corectate de către corectorii români din cadrul Oficiului pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene (OPOCE) şi în final publicate de OPOCE.

(A se vedea Ghidul stilistic.)

 

Unde se publică traducerile oficiale ale actelor care fac parte din acquis-ul comunitar?

Traducerile actelor care fac parte din acquis-ul comunitar se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO). Ediţia în limba română (Ediţia specială 2007) conţine textele actelor obligatorii cu aplicabilitate generală adoptate începând cu anul 1952 până la data aderării.

 

De unde se pot procura Jurnalele Oficiale ale Uniunii Europene?

Publicaţiile destinate vânzării, editate de Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene (OPOCE), pot fi procurate de la agenţiile de vânzări acreditate (http://publications.europa.eu/others/agents/index_ro.htm).

 

Ce este transpunerea?

Transpunerea reprezintă adoptarea de reglementări naţionale de către statele membre, în scopul atingerii rezultatului prevăzut în cuprinsul unei directive. Astfel, în conformitate cu dispoziţiile art. 249 din Tratatul CEE, directiva este obligatorie pentru fiecare stat membru căruia i se adresează, în ceea ce priveşte rezultatul de atins, lăsând în acelaşi timp autorităţilor naţionale competenţa în ceea ce priveşte forma şi mijloacele.

 

Care sunt tipurile de acţiuni ce pot fi formulate în faţa unei instanţe comunitare?

Principalele tipuri de acţiuni introduse în faţa Curţii de Justiţie sunt:

• cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare;
• acţiunea în anulare;
• actiunea in constatarea abţinerii de a acţiona;
• acţiunea în neîndeplinirea obligaţiilor;
• recursul;
• reexaminarea;
• acţiunea în despăgubiri;
• procedura preliminară de urgenţă.


(A se vedea Ghidul stilistic.)

 

Ce este o intrare?

Prin "intrare" se înţelege o înregistrare în baza de date care conţine termeni în cel puţin trei limbi şi cel mult opt limbi, care precizează sursa actului comunitar din care a fost extrasă terminologia şi care poate conţine informaţii suplimentare precum definiţii, contexte, note explicative, actul din legislaţia românească în care a fost întâlnit echivalentul în limba română, fişiere grafice, numele experţilor din ministere şi data la care au contribuit la validarea echivalentului românesc.

Care sunt cele mai relevante baze de date ale Uniunii Europene?
Pentru mai multe informaţii a se vedea programul Formarea de competenţe în domeniul lingvistic şi juridic
(http://www.ier.ro/index.php/site/page/curs_dct_traducator)

EUR-lex (http://eur-lex.europa.eu)

EUR-Lex, disponibil în cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, furnizează acces gratuit către legislaţia Uniunii Europene şi alte documente publice.
Site-ul include circa 3 600 000 de documente, acestea datând încă din anul 1951. Baza de date este actualizată zilnic. Eur-Lex conţine şase grupuri principale de documente: tratate, acorduri internaţionale, legislaţie, jurisprudenţă, acte pregătitoare şi întrebări parlamentare.

EUR-Lex oferă:
1. acces la ediţiile zilnice ale Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, versiunea electronică
2. posibilităţi de căutare simplă, căutare avansată, diverse alte opţiuni de navigare
3. posibilitatea de a afişa şi/sau descărca documentele (PDF, HTML, TIFF)
4. date analitice despre fiecare document.


Acces direct la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=ro)


Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este principala sursă a conţinutului EUR-Lex şi cuprinde două serii: L (Legislaţie) şi C (Comunicări şi informări). Seria S a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene conţine anunţurile de licitaţie pentru achiziţiile publice europene. Versiunea on-line este disponibilă pe site-ul internet TED (Tenders Electronic Daily).
Pentru informaţii suplimentare accesaţi site-ul Eur-Lex (http://eur-lex.europa.eu/ro/tools/about.htm)

Ediţia specială 2007 în limba română (http://eur-lex.europa.eu/JOEdSpecRep.do?year=2007)


De la 1 ianuarie 2007 Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se publică şi în limba română. Actele legislative adoptate anterior acestei date de instituţiile europene şi de Banca Centrală Europeană, în vigoare la data publicării şi relevante pentru cele două ţări au fost publicate într-o ediţie specială a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, în limbile bulgară şi română.

Ccvista Database (http://ccvista.taiex.be/)


CCVista a fost creată pentru uzul Unităţilor de Coordonare a Traducerilor din ţările candidate pentru a încărca traducerile actelor din acquis-ul comunitar, dar şi pentru uzul serviciilor din cadrul instituţiilor europene responsabile cu finalizarea textelor traduse.
Secţiunile site-ului care sunt disponibile fără parolă permit accesarea diverselor tipuri de informaţii şi descărcarea actelor din acquis-ul comunitar, fără a putea efectua modificări.
Principalele funcţii ale bazei de date sunt încărcarea şi descărcarea textelor traduse, dar este posibilă şi descărcarea actelor originale.

Jurisvista Database (http://jurisvista.taiex.be/)


Jurisprudenţa istorică pentru statele care au aderat până în prezent
Jurisprudenţa istorică selectată pentru statele care au aderat în 2007 este compusă din cele 948 de decizii din perioada 1956 - aprilie 2004, precum şi din 63 de decizii din perioada mai 2004 - decembrie 2006. Aceste 1011 decizii sunt traduse în limba română în cadrul Direcţiei Coordonare Traduceri (Institutul European din România).
Baza de date Jurisvista conţine textul integral al acestor cauze (în format PDF, aşa cum apar acestea în Repertoriul de jurisprudenţă) împreună cu o serie de informaţii suplimentare şi legături spre CCVista, Eur-Lex.
Cercetarea în baza de date se face plecând de la numărul Celex al hotărârii (lista obţinută conţine nu numai hotărârea în limbile franceză şi engleză, ci şi hotărârile care o citează) sau de la cuvinte-cheie prezente în rezumatul hotărârii (acestea se regăsesc în fişa de informaţii în una din cele două limbi asociată fiecărui act; posibil să nu se regăsească în lista de rezultate, pentru că aceasta înfăţişează indicatorii hotărârii).

Curia (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/)


Curia permite accesul la informaţii detaliate despre cele trei instanţe ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene: Curtea de Justiţie, Tribunalul (creat în 1988) şi Tribunalul Funcţiei Publice (creat în 2004). Sunt prezentate informaţii despre componenţa, competenţa şi procedura de lucru a acestor instanţe.

De asemenea site-ul permite căutarea în baza de date conţinând jurisprudenţa instanţelor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Această funcţie este disponibilă pe prima pagină. Pentru o căutare mai detaliată, iconiţa din dreapta butonului de căutare face legătura cu formularul de căutare.

Bazele de date a Institutului European din România (http://www.ier.ro/)

Căutarea se efectuează fie pornind de la câmpul de căutare din colţul dreapta sus al site-ului (se alege opţiunea „traduceri"/„terminologie" din lista derulantă), fie accesând link-ul corespunzător de pe pagina Direcţiei Coordonare Traduceri (http://www.ier.ro/index.php/site/departament_page/5).

Pentru fiecare din actele rezultate în urma căutării sunt prezentate: titlul în limba sursă şi limba ţintă, statusul traducerii documentului respectiv. Textul traducerii este disponibil dacă aceasta este şi revizuită.

Jurisprudenţa CJUE (accesând link-ul Acquis-ului comunitar în limba română) (http://www.ier.ro/index.php/site/page/acquis_comunitar)

Jurisprudenţa CEDO (http://www.ier.ro/index.php/site/page/jurisprudenta_cedo)

Reglementări juridice traduse în limba engleză şi/sau franceză (http://www.ier.ro/index.php/site/page/reglementari_juridice_traduse_in_engleza_franceza)

Baza de date terminologice
Baza de date terminologice conţine în prezent peste 27.000 de intrări validate, majoritatea fiind extrase din acquis-ul comunitar.
Informaţii detaliate şi aplicaţii practice cu privire la modalităţile de căutare în baze de date sus-menţionate, precum şi modalităţi de utilizare a informaţiilor identificate prin intermediul operaţiunilor de căutare efectuate se predau în cadrul modulului „Surse de documentare" inclus în programul „Formarea de competenţe pentru traducerea şi revizia de texte juridice" (http://www.ier.ro/index.php/site/page/curs_dct_traducator).

 

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus