Despre noi - Administraţie

 
Compartiment Juridic şi Resurse Umane
 

 

Juridicul asigură conformitatea cu normele legale a tuturor procedurilor, activităţilor şi actelor oficiale ale Institutului European din România. De asemenea, compartimentul oferă consultaţii juridice şi avizează, pentru legalitate, toate activităţile specifice Institutului European din România.
Resursele umane implementează prevederile legale în domeniul recrutării şi selecţiei personalului, evaluării performanţelor personalului, elaborării şi gestionării programelor de instruire a personalului, precum şi administrării relaţiilor de muncă din cadrul Institutului European din România.

 

 
Serviciul economic
 

 

Serviciul Economic coordonează activităţile suport pentru derularea în bune condiţii a activităţilor specifice ale institutului: administrarea, evidenţa economico-financiară şi activitatea de achiziţii publice a institutului conform normelor legale în vigoare.

 
 
 
Compartiment Achiziţii Publice
 

 

Compartimentul Achiziţii Publice asigură punerea în aplicare a dispoziţiilor legale privind procedurile de achiziţii publice.

 

 
Compartiment Financiar - Contabilitate
 

 

Compartimentul Financiar - Contabilitate are ca obiectiv principal fundamentarea şi elaborarea proiectului de buget al Institutului European din România, pe baza propunerilor compartimentelor de specialitate.
Compartimentul economic aigură evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, ţine evidenţa contabilă sintetică şi analitică a patrimoniului, exercită viza de control financiar preventiv, efectuează plăţile în conformitate cu prevederile bugetare aprobate, întocmeşte situaţiile financiare la termínele prevăzute de lege şi raspunde de înregistrarea corectă a operaţiunilor patrimoniale.

 

 
Compartiment Logistică şi IT
 

 

Logistica desfăşoară activităţile care determină mişcarea bunurilor aflate în patrimonial Institutului, asigură gestiunea, stocarea şi gestionarea bunurilor din patrimonial Institutului European din România.
Arhiva are ca are ca obiect de activitate organizarea, ordonarea şi păstrarea tuturor documentelor conform legislaţiei specifice în domeniu.
IT are rolul de a asigura suportul informatic pentru desfăşurarea activităţii Institutului şi securitatea informaţiilor şi datelor din cadrul Institutului European din România.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus