Anunţ privind lansarea depunerii de candidaturi în cadrul Proiectului de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2012

Anunţ privind lansarea depunerii de candidaturi în cadrul Proiectului de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2012

Institutul European din România, prin Biroul Studii şi Analize, lansează o nouă serie de studii ce urmăresc sprijinirea procesului de elaborare şi fundamentare a strategiilor şi politicilor României în perioada post-aderare, Proiectul de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2012.

Studiile incluse în cadrul proiectului SPOS 2012 abordează următoarele teme de cercetare:

 1. Perspectivele politicii de migraţie în contextul demografic actual din România.
 2. Coordonarea afacerilor europene la nivel naţional. Mecanisme de colaborare între Guvern şi Parlament în domeniul afacerilor europene. Studiu comparativ în statele membre UE.
 3. Analiza contribuţiei noii taxe pe tranzacţii financiare (TTF) la sprijinirea creşterii economice sustenabile preconizate de Strategia Europa 2020.
 4. Perspective şi provocări ale exporturilor româneşti în perioada 2010-2014, din punct de vedere al relaţiilor comerciale bilaterale şi regionale ale UE.

Activitatea de cercetare se va derula în perioada mai – noiembrie 2012.

 

Apel formal la candidaturi

I. Cei interesaţi să participe la elaborarea temelor de cercetare incluse în proiect sunt invitaţi să transmită IER, la adresa agnes.nicolescu@ier.ro, până la data de 7 aprilie inclusiv, un dosar de candidatură individual constituit din următoarele documente:

1. Formular de înscriere pentru candidaţii SPOS 2012 (disponibil la adresa: http://www.ier.ro/documente/spos_2012/Formular_cercetatori_SPOS_2012_IER_RO.doc). 

2. Curriculum Vitae în format european (template disponibil la adresa http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/navigate.action)

3. Propunere de cercetare, care include:

 • Pagină de titlu care conţine denumirea temei de cercetare pentru care este depusă candidatura, numele candidatului şi data elaborării documentului;
 • Scurtă descriere a proiectului de cercetare (aprox. 1 500 de cuvinte) din care să reiasă maniera în care candidatul intenţionează să trateze tema, structura avută în vedere pentru lucrare, precum şi o scurtă trecere în revistă a literaturii de specialitate în domeniu.

II. Sunt de asemenea invitaţi să transmită CV-uri în format european cei interesaţi să participe la elaborarea unor studii în cadrul proiectelor de cercetare viitoare ale IER, cu precizarea domeniilor de interese şi expertiză. Aceste candidaturi vor servi la actualizarea reţelei de colaboratori ai IER.

 

Procesul de selecţie al candidaţilor

Selecţia are la bază evaluarea dosarului de candidatură de către o comisie constituită în acest scop. Membrii comisiei pot invita candidaţii să furnizeze informaţii suplimentare relevante şi să se prezinte pentru un dialog în vederea edificării comisiei şi formării echipelor.

În cadrul fiecărei echipe de autori constituite, IER va numi un coordonator din rândul specialiştilor cei mai bine cotaţi pentru tema de cercetare în cauză.

 

Criterii de selecţie a candidaţilor:

Criterii generale:

 • Studii superioare în domenii relevante pentru temele de cercetare abordate;
 • Competenţe de cercetare dovedite prin studii şi articole realizate, corespunzător activităţilor universitare, de cercetare sau de consultanţă;
 • Disponibilitatea de a lucra la realizarea studiului în perioada mai – noiembrie 2012;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;
 • Abilităţi de utilizare a echipamentelor TIC.

Criterii specifice:

 • Experienţă de cercetare şi/sau profesională într-un domeniu relevant pentru studiul în cauză (articole, lucrări ştiinţifice relevante);
 • Participare în proiecte de cercetare sau de consultanţă cu finanţare internaţională sau naţională, pe domenii relevante studiului ales.

 

În vederea desemnării coordonatorilor, se vor lua în considerare, în plus, următoarele elemente: 

 • Experienţă în coordonarea de proiecte de cercetare sau de consultanţă cu finanţare internaţională sau naţională, sau în coordonarea realizării unor studii recente;
 • Experienţa în lucrul cu administraţia publică centrală şi/sau în elaborarea de politici publice.

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus