Institutul European din Romania anunţă prelungirea termenului de depunere a candidaturilor în cadrul Proiectului de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2011 până pe data de 28 aprilie a.c. inclusiv

Institutul European din Romania anunţă prelungirea termenului de depunere a candidaturilor în cadrul Proiectului de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2011 până pe data de 28 aprilie a.c. inclusiv

IER, prin Compartimentul Studii şi Analize, lansează o nouă serie de studii ce urmăresc sprijinirea procesului de elaborare şi fundamentare a strategiilor şi politicilor României în perioada post-aderare, Proiectul de Studii de Strategie şi Politici SPOS 2011.

Studiile incluse în cadrul proiectului SPOS 2011 abordează următoarele teme de cercetare:

1. Reforma Politicii Agricole Comune în contextul perspectivei bugetare post-2013;

2. Implicaţiile aderării României la iniţiativa Euro Plus şi/sau zona euro asupra practicii fiscal bugetare;

3. Semestrul European şi asigurarea unei creşteri economice sustenabile prin însănătoşirea finanţelor publice. Lecţii pentru România din perspectiva sustenabilităţii finanţelor publice;

4. Analiza evoluţiilor politicilor sociale în UE în ultimii trei ani - pensii suplimentare/private şi impactul îmbătrânirii populaţiei.

Activitatea de cercetare se va derula în perioada mai - decembrie 2011.

Apel formal la candidaturi

 I. Toţi cei interesaţi să participe la elaborarea temelor de cercetare incluse în proiect sunt invitaţi să transmită IER, la adresa mihai.sebe@ier.ro, până la data de 28 aprilie inclusiv, un dosar de candidatură individual constituit din următoarele documente:

 1. Formular de înscriere pentru candidaţii SPOS 2011
 2. Curriculum Vitae în format european (template disponibil la adresa http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/navigate.action )
 3. Propunere de cercetare, care include:
 • Pagină de titlu care conţine denumirea temei de cercetare pentru care este depusă candidatura, numele candidatului şi data elaborării documentului;
 • Scurtă descriere a proiectului de cercetare (aprox. 1 500 de cuvinte) din care să reiasă maniera în care candidatul intenţionează să trateze tema, structura avută în vedere pentru lucrare, precum şi o scurtă trecere în revistă a literaturii de specialitate în domeniu.

II. Sunt de asemenea invitaţi să transmită CV-uri în format european cei interesaţi să participe la elaborarea unor studii în cadrul proiectelor de cercetare viitoare ale IER, cu precizarea domeniilor de interese şi expertiză. Aceste candidaturi vor servi la actualizarea reţelei de colaboratori ai IER.

Procesul de selecţie al candidaţilor

Selecţia are la bază evaluarea dosarului de candidatură de către o comisie constituită în acest scop. Membrii comisiei pot invita candidaţii să furnizeze informaţii suplimentare relevante şi să se prezinte pentru un dialog în vederea edificării comisiei şi formării echipelor.

În cadrul fiecărei echipe de autori constituite va exista un coordonator, desemnat din rândul candidaţilor cei mai bine cotaţi pentru tema de cercetare în cauză.

Vor fi contactaţi numai candidaţii selectaţi.

Criterii de selecţie a candidaţilor:

Criterii generale:

 • Studii superioare în domenii relevante pentru temele de cercetare abordate;
 • Competenţe de cercetare dovedite prin studii şi articole realizate, corespunzător activităţilor universitare, de cercetare sau de consultanţă;
 • Disponibilitatea de a lucra la realizarea studiului în perioada mai - decembrie 2011;
 • Cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională, de preferinţă limba engleză;
 • Abilităţi de utilizare a echipamentelor TIC.

Criterii specifice:

 • Experienţă de cercetare şi/sau profesională într-un domeniu relevant pentru studiul în cauză (articole, lucrări ştiinţifice relevante);
 • Participare în proiecte de cercetare sau de consultanţă cu finanţare internaţională sau naţională, pe domenii relevante studiului ales.

În vederea desemnării coordonatorilor, se vor lua în considerare, în plus, următoarele elemente:

 • Experienţă în coordonarea de proiecte de cercetare sau de consultanţă cu finanţare internaţională sau naţională, sau în coordonarea realizării unor studii recente;
 • Experienţa în lucrul cu administraţia publică centrală şi/sau în elaborarea de politici publice.

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus