Stagii de practică la SCT

Opinii stagiari şi imagini

În urma analizei tipului de stagii efectuate de-a lungul anilor, precum şi a nevoilor de formare pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă, Serviciul Coordonare Traduceri (SCT) a adoptat în luna mai 2008 formatul de stagii de 240 de ore neretribuite, destinat studenţilor din ultimul an, masteranzilor şi doctoranzilor de la universităţile din ţară, precum şi absolvenţilor din anul în curs.

Stagiarii incluşi în baza de date sunt informaţi cu privire la evenimentele organizate de IER, inclusiv despre concursurile pentru ocuparea posturilor vacante în cadrul SCT.

În fiecare an, Serviciul Coordonare Traduceri organizează două sesiuni de stagii de practică:

sesiunea iulie - septembrie (min. 5 h/zi)

− perioada de depunere a dosarelor: 15 octombrie - 15 mai

sesiunea noiembrie - mai (min. 4 h/zi)

– perioada de depunere a dosarelor: 15 iulie - 15 octombrie

Pentru prezentarea competenţelor dezvoltate pe parcursul stagiului în cadrul SCT şi a activităţilor desfăşurate în vederea dobândirii acestor competenţe, consultaţi urmatorul link.

Dosarul de candidatură va conţine:

Documente obligatorii:
• formularul de candidatură, completat, datat şi semnat corespunzător
• CV în format european în limba română
• copia actului de identitate
• copia adeverinţei de student/masterand/doctorand/absolvent
• copia diplomei de licenţă (în cazul masteranzilor/doctoranzilor/absolvenţilor din anul în curs)
• copii după certificatele care dovedesc nivelul de cunoaştere a limbilor străine, dacă este cazul (limbile engleză şi/sau franceză)
• copie după scrisoarea de recomandare din partea unui profesor, semnată şi conţinând datele de contact ale semnatarului

Constituie un avantaj includerea în dosarul de candidatură a altor documente care atestă cunoştinţe/abilităţi menţionate la Profilul stagiarului, de exemplu copii ale certificatelor care dovedesc cunoştinţele de operare pe calculator sau cunoaşterea altor limbi oficiale ale Uniunii Europene (în special limba italiană, spaniolă, portugheză sau germană).

În afara formularului de candidatură şi CV-ului, dosarele nu vor conţine documente originale, ci numai copii care se vor certifica pentru conformitatea cu originalul la momentul interviului.

Dosarele de candidatură care nu conţin toate documentele obligatorii vor fi respinse.

Profilul stagiarului

Studii

- Pentru Biroul Traduceri

• student în ultimul an de facultate, masterand sau doctorand (sunt acceptaţi şi candidaţii care au finalizat sau finalizează studiile universitare sau postuniversitare în anul organizării procesului de selecţie)

- Pentru Biroul Revizie

• student în ultimul an de facultate, masterand sau doctorand al unei facultăţi de drept (sunt acceptaţi şi candidaţii care au finalizat sau finalizează studiile universitare sau postuniversitare în anul organizării procesului de selecţie)

Cunoştinţe limbi străine

- Pentru Biroul Traduceri

• foarte bună cunoaştere a limbilor franceză şi engleză - nivelul C2 pe Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi a Consiliului Europei dovedită în mod obligatoriu prin:
      • studii universitare sau postuniversitare de limbă franceză şi engleză
     sau
     • certificate eliberate de instituţii internaţionale recunoscute în domeniu (de ex. Certificate of Proficiency in English şi Diplôme approfondi de langue française)

- Pentru Pentru Biroul Revizie

• cunoaştere aprofundată a limbii franceze sau engleze - cel puţin nivelul C1 pe Scala Comună Europeană de Referinţă pentru Limbi a Consiliului Europei dovedit prin:
     • certificate eliberate de instituţii internaţionale recunoscute în domeniu (de ex. Certificate in Advanced English sau Diplôme approfondi de langue française)
      sau
     • studii universitare sau postuniversitare în tară sau străinătate pentru care cunoştinţele aprofundate de limba engleză sau franceză au constituit criterii obligatorii de admitere

Alte cerinţe

• cunoaştere temeinică a limbii române;
• bune cunoştinţe de operare pe calculator (Microsoft Office);
• conştiinciozitate, punctualitate şi capacitatea de a respecta termenele şi standardele impuse;
• adaptabilitate;
• dorinţă de perfecţionare;
• capacitate de analiză şi sinteză.

De regulă, procesul de selecţie cuprinde două etape eliminatorii: selecţia pe bază de dosar şi interviul.

Analiza dosarelor urmăreşte îndeplinirea de către candidaţi a cerinţelor impuse pentru depunerea candidaturii (respectarea termenului limită şi existenţa tuturor documentelor solicitate pentru depunerea dosarelor de candidatură, gradul de corectitudine în care sunt scrise motivaţia şi CV-ul).

Pe parcursul interviului cu o durată medie de aproximativ 20 de minute comisia de examinare urmăreşte motivaţia candidatului pentru domeniul de activitate ales şi pentru efectuarea stagiilor de practică, gradul de îndeplinire de către candidat a cerinţelor care privesc capacitatea acestuia de adaptare la activitatea pe parcursul stagiului (cunoaştere temeinică a limbii române, capacitatea de a respecta termenele şi standardele impuse, adaptabilitate, dorinţă de perfecţionare, capacitate de analiză şi sinteză, capacitate de argumentare).
La interviu se verifică autenticitatea datelor din dosarul de candidatură (se prezintă originalul copiilor depuse).

Dosarele se trimit prin poştă la:

Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9
sector 3, RO-030016
Bucureşti, România

Pe plic se va scrie: „Pentru stagii de practică în cadrul Serviciului Coordonare Traduceri”.

Persoană de contact: Mihai CONSTANDACHE, Serviciul Coordonare Traduceri
(email: mihai.constandache@ier.ro ; tel: +4021 314 26 96/117)

 

Dorim să mulţumim pentru sprijinul acordat în promovarea stagiilor de practică organizate în cadrul SCT

 Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti (www.drept.unibuc.ro)

 şi următoarelor organizaţii:

Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Limbi Străine (www.asls.ro)

Liga Studenţilor Români din Străinătate (www.lsrs.ro)

Junior Achievement România (www.jaromania.org)

 

© Copyright Institutul European din România
Bd. Regina Elisabeta 7-9, sector 3, RO-030016 Bucureşti, România
telefon: (4021) 314 26 96; (4021) 314 26 97; fax: (4021) 314 26 66; e-mail: ier@ier.ro
sus